Avís Legal

1. Introducció.

A través del present avís, l’Ajuntament informa de les Condicions i Termes Generals que regulen l’accés, navegació i ús del Portal d’Internet de l’Ajuntament de Planoles. En particular, informa i regula l’accés i ús dels següents llocs web:

Dades fiscals

Ajuntament de Planoles, amb NIF P1714300I. Domicili fiscal a la plaça de l’Ajuntament, 1, 17535 de Planoles. Telèfon de contacte 972 73 60 00 i adreça electrònica de contacte ajuntament@planoles.cat

Portal d’Internet

De conformitat amb l’article 39 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, s’entén per portal d’internet el punt d’accés electrònic, en aquest cas http://webspoblesnou.ddgi.cat/planoles/. (així com, qualsevol dels seus subdominis, microsites i/o aplicacions mòbils) la titularitat de les quals correspon, en aquest cas, a l’Ajuntament de Planoles, el qual permet l’accés a través d’internet a la informació publicada i a la Seu Electrònica https://www.seu-e.cat/ca/web/planoles/.

Seu Electrònica

De conformitat amb l’article 38 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, en l’adreça (URL) https://www.seu-e.cat/ca/web/planoles/. s’ha situat a Internet la seu electrònica de l’Ajuntament de Planoles.

La seu electrònica de l’Ajuntament és l’adreça electrònica disponible a través de la qual els ciutadans accedeixen a la informació i als serveis i tràmits electrònics a través de xarxes de telecomunicacions la titularitat de les quals, gestió i administració correspon a l’Ajuntament en l’exercici de les seves competències.

La Seu Electrònica és, en general, de lliure accés i no exigeix la prèvia subscripció o registre de la persona usuària. No obstant això, per raons de seguretat i de privacitat, l’accés a algunes àrees i serveis de la seu electrònica poden estar subjectes a condicions específiques d’autenticació que queden establerts en la informació específica corresponent a cada servei en particular.

Aquesta Seu Electrònica permet realitzar actuacions, procediments i serveis que precisin l’accés electrònic a través d’Internet dels ciutadans als serveis públics de l’Ajuntament de Planoles de manera segura, eficaç i amb l’accessibilitat i qualitat requerides.

És per això que, es recomana que abans d’iniciar la navegació, llegeixi atentament el present ‘Avís Legal’.


2. Caràcter de la informació publicada en el Portal

Les informacions oferides a través d’aquest mitjà tenen exclusivament caràcter il·lustratiu i no originen drets ni expectatives de drets i no es fa responsable dels continguts accessibles mitjançant enllaços o documents existents en altres dominis.

L’Ajuntament de Planoles procura que aquesta informació sigui exacta i precisa, i procedeix a la seva actualització amb la màxima celeritat possible, tractant d’evitar errors i corregint-los tan aviat com els detecta. No obstant això, l’Ajuntament de Planoles no pot garantir la inexistència d’errors ni que el contingut de la informació es trobi permanentment actualitzat.

La informació continguda en el Portal pot ser modificada i actualitzada per l’Ajuntament de Planoles, sense necessitat d’avís previ, tant respecte del seu contingut com del seu disseny i presentació.

La informació proporcionada en resposta a qualsevol consulta o petició d’informació té caràcter merament orientatiu i en cap cas resultarà vinculant per a la resolució dels procediments administratius, els quals es troben estrictament subjectes a les normes legals o reglamentàries que els siguin aplicables.
Amb caràcter general, la informació disponible en aquest Portal ha de ser entesa com una guia sense propòsit de validesa legal. La informació administrativa facilitada a través del mateix no substitueix la publicitat legal de les lleis, de les disposicions generals i dels actes que hagin de ser publicats formalment als diaris o butlletins oficials de les administracions públiques. En el cas de qualsevol discrepància entre la versió de documents i informació obtinguda en aquest lloc web i la versió considerada oficial, la versió oficial de les administracions és l’única legalment vàlida.

L’Ajuntament procura que la informació sigui exacta i precisa, i procedirà a la seva actualització amb la màxima celeritat possible, tractant d’evitar errors i corregint-los tan aviat com els detectin. L’Ajuntament de Planoles no pot garantir la inexistència d’errors, ni que el contingut de la informació es trobi, permanentment, actualitzat.


3. Condicions i termes generals d’ús del Portal

Per l’accés, navegació pel Portal d’Internet de l’Ajuntament de Planoles i/o per la utilització dels serveis inclosos en aquest, Vostè adquireix la condició d’Usuari, sense reserves de cap classe, a totes i cadascuna de les presents Condicions i Termes Generals d’Ús i de les Condicions Particulars, que si escau regeixin la prestació dels serveis que es disposessin en el lloc web, sense perjudici de l’atenció i compliment per part de l’Usuari de les condicions fixades i previstes pels llocs web hipervinculats des de http://webspoblesnou.ddgi.cat/planoles/, de les quals no respon l’Ajuntament de Planoles.

L’Ajuntament de Planoles podrà, en tot moment i sense previ avís, modificar les Condicions i Termes Generals d’Ús, així com les Condicions Particulars, que s’establissin.

En tot cas, l’Usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que l’Ajuntament de Planoles ofereix a través del Portal i, amb caràcter enunciatiu però no limitatiu:

(i) No incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic.

(ii) No introduir, emmagatzemar o difondre en o des del Portal, qualsevol informació o material que, explícita o implícitament, fora difamatori, injuriós, obscè, amenaçador, xenòfob, d’apologia del terrorisme, pornogràfic o inciti a la violència, a la discriminació per raó de raça, sexe, ideologia, religió o que de qualsevol forma atempti contra la moral, l’ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, amb especial atenció a l’honor, la intimitat o la imatge de tercers i, en general, contra els drets humans.

(iii) No utilitzar identitats falses, ni suplantar la identitat d’uns altres en la utilització del Portal o en la utilització de qualsevol dels serveis disposats, incloent la utilització si escau de contrasenyes o claus d’accés de tercers o de qualsevol altra forma.

En conseqüència, l’Usuari no podrà intentar accedir i, si escau, utilitzar les claus d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.

(iv) No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant el Portal cap programa d’ordinador, dades, virus, codi, equip de hardware o de telecomunicacions o qualsevol altre instrument o dispositiu electrònic o físic que sigui susceptible de causar danys en el Portal, en qualsevol dels serveis, o en qualsevol dels equips, sistemes o xarxes de l’Ajuntament de Planoles o, en general, de qualsevol tercer, o que de qualsevol altra forma sigui capaç de causar-los qualsevol tipus d’alteració o impedir el normal funcionament d’aquests.

(v) No destruir, alterar, utilitzar per al seu ús, inutilitzar o danyar les dades, informacions, programes o documents electrònics de l’Ajuntament de Planoles o qualssevol tercers.

(vi) No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant el Portal qualsevol contingut que infringeixi drets de propietat intel·lectual, industrial o secrets empresarials de tercers, ni en general cap contingut del qual no ostentés, de conformitat amb la llei, el dret a posar-lo a la disposició de tercer.

(vii) No utilitzar els serveis oferts en el Portal amb l’objectiu de promocionar empreses i serveis externs, altres pàgines web i fer campanyes de publicitat o comercials, ni per a actuar en benefici de persones jurídiques.

En cas de contravenir les condicions anteriors, l’Ajuntament de Planoles es reserva la facultat i estarà legitimat per a bloquejar, suspendre o cancel·lar, de manera immediata i sense previ avís, l’accés i ús del Portal i, si escau, per a retirar els continguts, presumptament o declarats, il·legals, ja el realitzi al seu exclusiu criteri, i a petició de tercer afectat o d’autoritat competent.


4. Responsabilitat.

L’Ajuntament de Planoles no es fa responsable dels danys i perjudicis que es poguessin derivar de, amb caràcter merament enunciatiu i no limitatiu:

(i) Inferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries i/o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic o en els aparells i equips informàtics dels Usuaris, motivades per causes alienes a l’Ajuntament de Planoles, que impedeixin o retardin la prestació dels serveis o la navegació pel Sistema.

(ii) Retards o bloquejos en l’ús causats per deficiències o sobrecàrregues d’Internet o en altres sistemes electrònics.

(iii) Que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control i que no siguin atribuïbles a l’Ajuntament de Planoles.

(iv) De la impossibilitat de donar el servei o permetre l’accés per causes no imputables a l’Ajuntament de Planoles, degudes a l’Usuari, a tercers, o a supòsits de força major.

(v) El Portal de l’Ajuntament de Planoles pot contenir enllaços a les seus electròniques d’altres Administracions públiques o a pàgines web d’altres òrgans, empreses o institucions, amb l’objectiu de facilitar als ciutadans la cerca d’informació i recursos a través d’Internet. No obstant això, aquestes pàgines no són de la seva titularitat i, per tant, l’Ajuntament de Planoles no és responsable dels seus continguts, funcionament o de les possibles conseqüències que puguin derivar-se de l’accés o ús d’aquestes. Pot indicar-se, a través de missatges sobre els enllaços, si accedint a ells s’abandona o no el Portal de l’Ajuntament de Planoles. En tot cas, en sortir de l’adreça http://webspoblesnou.ddgi.cat/planoles/, la informació o els serveis als quals s’accedeixi queden fora de l’àmbit de responsabilitat del titular de la seu electrònica de l’Ajuntament de Planoles.


 5. Propietat intel·lectual i industrial.

El codi font, els dissenys gràfics, les imatges, les fotografies, els sons, les animacions, el programari, els textos, els noms de domini, les marques, així com la informació i els continguts recollits al llarg de tot el Portal estan protegits per la legislació espanyola, a favor de l’Ajuntament de Planoles.

El seu ús, reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat similar o anàloga, queda totalment prohibida tret que intervingui autorització expressa de l’Ajuntament de Planoles.

La llicència d’ús de qualsevol contingut d’aquesta seu, atorgada a l’Usuari, es limita a la descàrrega d’aquest contingut i l’ús privat d’aquest. De conformitat amb l’article 8 de la Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic, la reutilització de la informació de les Administracions i dels organismes del sector públic estarà sotmesa, entre altres, a les següents condicions generals: (a) Que el contingut de la informació no sigui alterat.(b) Que no es desnaturalitzi el sentit de la informació (c) Que se citi la font i (d) Que s’esmenti la data de l’última actualització

Deixa un comentari