Edictes BOP

Exercici: 2024 Bop: 129-0 Edicte: 5705 AJUNTAMENT DE PLANOLES - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 06TP3/2024
Exercici: 2024 Bop: 115-0 Edicte: 5114 AJUNTAMENT DE PLANOLES - Aprovació de les bases reguladores i la convocatòria del concurs per la cessió temporal de quotes de participació de la instal·lació solar fotovoltaica municipal a l'edifici del Casino de Planoles
Exercici: 2024 Bop: 107-0 Edicte: 4620 AJUNTAMENT DE PLANOLES - Exposició pública de l'expedient de modificació de crèdit núm. 06TP3/2024
Exercici: 2024 Bop: 90-0 Edicte: 3870 AJUNTAMENT DE PLANOLES - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 04TP3/2024
Exercici: 2024 Bop: 79-0 Edicte: 3276 AJUNTAMENT DE PLANOLES - Exposició pública de l'Ordenança fiscal núm. 18, reguladora de la taxa per la cessió temporal de quotes de participació de les instal·lacions solars fotovoltaiques municipals
Exercici: 2024 Bop: 71-0 Edicte: 2892 AJUNTAMENT DE PLANOLES - Aprovació definitiva del projecte d'obertura de franges de protecció
Exercici: 2024 Bop: 68-0 Edicte: 2756 AJUNTAMENT DE PLANOLES - Exposició pública del plec de clàusules i convocatòria de licitació dels permisos de caça any 2024
Exercici: 2024 Bop: 68-0 Edicte: 2715 AJUNTAMENT DE PLANOLES - Exposició pública de l'expedient de modificació de crèdit núm. 04TP3/2024
Exercici: 2024 Bop: 45-0 Edicte: 1597 AJUNTAMENT DE PLANOLES - Aprovació definitiva de l'expedient de modificacio de credit núm. 01TP3/2024
Exercici: 2024 Bop: 35-0 Edicte: 1258 AJUNTAMENT DE CAMPELLES - Aprovació inicial del projecte de millora de les instal·lacions dels carrers de Dalt, Església i Planoles del terme municipal