BONIFICACIONS PEL BON COMPORTAMENT EN EL RECICLATGE – TAXA ESCOMBRARIES 2025

Segons l’Ordenança municipal que regula el procediment per acollir-se al programa de bon comportament ciutadà en la separació de residus urbans, JA US PODEU ADHERIR al Programa per obtenir bonificacions en el rebut d’escombraries per l’any 2025.

Qui recicli correctament durant aquest any 2024 obtindrà les bonificacions per l’any 2025 i així successivament.

QUÈ S’HA DE FER?

Les persones interessades i que siguin ELS TITULARS del rebut d’escombraries hauran de presentar a l’Ajuntament de Planoles una instància segons el model que adjuntem (de forma telemàtica o presencial) indicant els següents punts:

  • La voluntat d’adherir-se al Programa i que accepten totes i cada una de les condicions establertes en l’Ordenança que regula el Programa.
  • A quines Accions es vol adherir (ACCIÓ 1) / (ACCIÓ 1 + ACCIÓ 2) / (ACCIÓ 1 + ACCIÓ 3) / (ACCIÓ 1 + ACCIÓ 2 + ACCIÓ 3)
  • Referència cadastral del domicili on es demana la bonificació
  • Disponibilitat horària per fer les visites de control per l’ACCIÓ 1 (especificant dies, hores, telèfon, mòbil i correu electrònic perquè puguin contactar per fer les visites de control)

En cas que qui faci la sol·licitud sigui una persona jurídica ho haurà de fer el representant legal i s’haurà d’adjuntar el corresponent nomenament.

QUIN ÉS EL TERMINI MÀXIM PER PRESENTAR LA SOL·LICITUD?

L’últim dia per presentar la sol·licitud d’adhesió és el 29 de febrer de 2024, aquest inclòs

QUINES SÓN LES ACCION DEL PROGRAMA QUE EM PUC ADHERIR?

ACCIÓ 1.- Separació de la matèria orgànica, el rebuig, el vidre, el plàstic, el paper i l’oli vegetal i que la distribució de les fraccions sigui correcta en els domicilis particulars. En aquesta acció es faran les visites de control. Aquesta acció és d’OBLIGAT compliment per tothom que s’adhereixi el Programa.

ACCIÓ 2.- Assistència a cursos formatius de sensibilització mediambiental. És una acció OPCIONAL no obligatòria.

ACCIÓ 3.- Participar en alguna activitat vinculada a la neteja d’espais públics organitzada per l’ajuntament. És una acció OPCIONAL no obligatòria.

QUINES BONIFICACIONS PUC OBTENIR?

ACCIÓ 1: 10% sobre la taxa

ACCIÓ 2:   5% sobre la taxa

ACCIÓ 3:   5% sobre la taxa

La persona que hagi estat beneficiària de les 3 accions tindrà un màxim d’un 20% de bonificació.

DOCUMENTACIÓ I MODEL INSTÀNCIA A PRESENTAR:

Cal presentar aquest model d’instància degudament omplert i signat a l’Ajuntament de Planoles.

– Les persones físiques podeu tramitar-la online (cliqueu aquí), o presencialment a les oficines de l’Ajuntament.

– Les persones jurídiques només la podeu tramitar online (cliqueu aquí).